HyperSnap  8.16.04

HyperSnap 8.16.04

Hyperionics Technology LLC – 5,3MB – Shareware –
ra khỏi 50 phiếu
5 Stars User Rating
HyperSnap is the fastest and easiest way to take screen captures as images and capture editable text (TextSnap) from any part of Windows screen. Combines the power of a first-class screen capture application with an advanced image editing utility - wrapped into one easy-to-use tool! It's perfect for capturing images that you want to include in your Help system, online tutorials, manuals, training handouts, presentations, marketing materials, Web pages, emails and more. Use HyperSnap to quickly share a picture-perfect representation of anything on your screen, or copy text from error messages, program screens, system folders etc. HyperSnap is versatile and extremely easy-to-use. You can quickly customize menus and toolbars to fit your needs. Assign your own keyboard shortcuts, create instant toolbars, and even control HyperSnap with voice commands! Now compatible with Windows 7.

Tổng quan

HyperSnap là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Hyperionics Technology LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HyperSnap là 8.16.04 , phát hành vào ngày 07/02/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

HyperSnap đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,3MB.

Người sử dụng của HyperSnap đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho HyperSnap!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có HyperSnap cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Hyperionics Technology LLC
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản